За нас

 

ПРАВО НА ОТГОВОР  е първият електронен вестник в страната за отразяване на актуалните въпроси и проблеми на потребителите и защита на техните права и интереси, създаден по проект на Асоциацията на медийните потребители в България с финансовата подкрепа на Представителството на Европейската комисия в България.

Изданието предлага широк спектър полезна и практическа информация под формата на новини, коментари, анализи, съвети, консултации, дебати и интервюта с ескперти и представители на български и европейски институции по основните потребителски теми. Сред тях са контролът по прилагането на националното и европейско законодателство, международните стандарти за стоки, продукти и услуги, потребителските  и търговски рискове, задълженията и отговорностите на търговските субекти и участници в индустриалния, стоковия, технологичния и медиен пазар.

Във фокуса ще  са потребителите в светлината на опазването на здравето и здравословния начин на живот на човека и  изискванията за опазване на околната среда и биоразнообразието.

На вниманието ще са механизмите и институционалната практика за потребителска защита, процедурите за решаване на потребителски спорове, както и политиката на България и Европейския съюз, световните изисквания, опит и постижения в тази област.

Потребителите имат възможност да сигнализират за нарушения и пропуски, да предлагат теми за дебат и коментар, както и да участват във форума на вестника със свои мнения и становища.

Особено значение отделяме на бързото информиране и запознаване със сигналите за злоупотреби с монопол и нарушенията в търговията, предлагането и рекламата на некачествени и опасни за здравето, живота и имуществото на хората продукти и услуги, на ценови проблеми и на предприетите мерки и наложени санкции от компетентните органи.

Своето право на отговор имат и заинтересуваните и засегнатите представители на бизнеса - производители на стоки и услуги, представители на отговорните специализирани по потребителската тематика държавни, общински и европейски институции, неправителствени организации и академични и експертни среди.

Електронният вестник популяризира и информира за новите и качествени стоки, продукти  и услуги, отговарящи на европейските и националните стандарти.

На нашите страници винаги имат място потребителските интереси  в енергетиката, водоснабдяването, топлофикацията, здравеопазването, телекомуникациите, медиите, информационните технологии и услуги, електронната търговия в национален и трансграничен мащаб, доставките на стоки и услуги от разстояние, транспорта, туризма и почивките, търговията с хранителни продукти, алкохолни и безалкохолни напитки.

Е-вестникът е насочен към широката потребителска общност в страната и особено  към младите хора, които чрез достъпа до нашето издание се информират за потребителските  рискове и повишават потребителската си култура и знания. Важна наша цел е промяна в потребителските приоритети от чисто консумативното отношение към търговските продукти и услуги до по-добрата информираност и изграждане на нова ценностна система на  потребителско образование и култура за всеки.

Изданието предлага седмично и услугата електронен информационен бюлетин, който съдържа най-важните теми и акценти на е-вестника, подбрани по категории от редакторския екип. Бюлетинът се изпраща по електронен път на абонатите.

Потребителите имат много права. Едно от тях е правото на отговор. Възползвайте се от него!

АСОЦИАЦИЯТА НА МЕДИЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Асоциацията на медийните потребители в България е учредена без ограничителен  срок на 29. 12. 2004 г. в  София и е регистрирана като  сдружение с нестопанска цел, определено да извършва дейност в обществена полза с решение  от 28. 01. 2005 г. на Софийски градски съд по фирмено дело № 846/2005 г.

Асоциацията е със седалище в София и с адрес за кореспонденция: София 1000, пл. Славейков № 4, ет. 4, офис 401, тел. 359 2 988 26 84.

По Устав Асоциацията има за цел да спомага за създаването на по-добри  условия и на по-ефективни гаранции в страната и обществото за пълноценното упражняване и спазване на комуникационните права и свободи на гражданите в България, защитата на техните права и интереси като потребители на продукцията на електронните, печатните, интерактивните, екранните и  рекламно-информационните медии. Асоциацията има предмет на дейност - разпространение на информация за насърчаване и провеждане на медийно обучение и образование  за възможностите и средствата за защита на правата и интересите на гражданите като потребители сред най-широки слоеве на българското гражданско общество.

http://www.pravonaotgovor.com/za-nas.html