НСИ: доходите изпреварват разходите

дата: 16.02.2009

Общият доход средно на лице от домакинство през декември 2008 г. спрямо същия месец на 2007 г. нараства с 11,1% до 376,2 лв. съобщи Националният статистически институт. В същото време общият разход на лице от домакинство нараства с 4,5% до 322,28 лв. Според финансови експерти това може да говори за две неща – или предстои увеличаване на инфлацията, или населението е свило потребителското си търсене с цел пестене в резултат на опасенията за голяма предстояща криза. И в двата случая обаче това ще рефлектира отрицателно не само за отделния потребител и обществото като цяло, но е опасно и за самата икономика.
Според изследването на НСИ работното заплата остава основен източник на доход на домакинствата, като тя е увеличила своя дял в общите доходи с 2,3% до 44,6%. Средно на лице от домакинството работната заплата нараства със 17,4% и достига до 167,9 лв.
Вторият по значение източник на доходи са доходите от пенсии. През декември 2008 година спрямо същия месец на предходната година те нарастват с 13,1% до 75,4 лв. средно на едно лице. Относителният им дял в общия доход се увеличава с 3% до 20.0%.
През декември 2008 година доходите от самостоятелна заетост намаляват по-съществено с 40,5% до 22,34 лв. средно на лице от домакинство. Техният относителен дял в общия доход намалява с 5,2 до 5,9%. Според експертите последният резултат също говори за предстояща стагнация на трудовия пазар и за увеличаване на безработицата, вследствие на продължаващата икономическа криза. В подкрепа на това твърдение идва и фактът, че според НСИ, че в сравнение с предходни години се увеличава делът на други доходи от социално осигуряване и социални помощи за формирането на общият доход на домакинствата. Само за една година те са нараснали 55,8% до 58.69 лв. средно на лице, а относителният им дял се увеличава с 4,4% до 15,5%.
Не е изненада, че основните разходи на домакинствата продължават да бъдат за храна, електричество, отопление, транспорт и вода. Наистина те запазват стойностите си от преди или са близки до тях, но са съществено перо в разходите на домакинствата. Конкретно разходите за храна и безалкохолни напитки отчитат незначителен спад от 1,8% и достигат до 118,31 лв. средно на лице. През декември 2008 година спрямо същия месец на предходната година разходите за дома (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане) възлизат средно на домакинство на 50,60 лв. Нарастват разходите за здравеопазване с 20,2% , за транспорт и съобщения - с11,2% , за облекло и обувки - с 4,4%.
Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през декември 2008 г. спрямо същият месец на 2007 година остава почти непроменено.

Коментари

 
Няма коментари
Избор на език за писане:

Моля въведете само главни букви

http://www.pravonaotgovor.com/news/p3-137-3.html