Общи условия

Общи условия за ползване на електронния вестник ПРАВО НА ОТГОВОР /www.pravonaotgovor.com/, независимо издание за защита на правата и интересите на медийните потребители в България/МПБ/

 

Авторски права и отговорности

Съдържанието на тези страници е под защитата на действащото законодателство за авторските права. Всички материали са предназначени само за Ваша лична информация. Използването им извън този смисъл, особено за захранването на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и съгласието на Право на отговор, е забранено и ще бъде предследвано с цялата строгост на закона.

ПРАВО НА ОТГОВОР едостъпен за Вас съгласно условията, описани в настоящите „Общи условия”.

Екипът на  ПРАВО НА ОТГОВОР не е отговорен за резултатите от грешките и дефектите, които могат да съществуват в портала, както и за евентуалните загуби или пропуснати ползи в резултат на тези несъответствия.

Екипът на ПРАВО НА ОТГОВОР проверява достоверността на получената информация преди да бъде публикувана в публичната част на интернет изданието, но не носи отговорност за достоверността й, както и за последващи евентуални негативни резултати за трети лица от нейното публикуване.

Изпратената на ПРАВО НА ОТГОВОР,наричан по нататък Е-Изданието информация се публикува в електронното издание единствено след преценка на редакционния екип.

Защита на лични данни

  • Е-Изданието  гарантира неприкосновеността на личността на своите клиенти и посетителите на сайта и защитава от неправомерно използване и обработване на свързаните с тях лични данни. Е-Изданието  дава право на достъп на лицата до свързаните с тях лични данни.
  • Клиентът и потребителят се съгласяват техните данни да бъдат обработвани от Е-Изданието като това съгласие е в изпълнение на договора, сключен между тях и Е-Изданието .
  • Е-Изданието  защитава данните от случайно или незаконно разрушаване, случайна загуба или промяна, незаконно разкриване или достъп, нерегламентирано изменение или разпространение, както и от всички други форми на незаконно обработване.
  • Е-Изданието може да предоставя данни на трети лица за свои клиенти и потребители само ако последните са дали изрично писмено съгласие за това, както и за начина и обема на предоставяната информация.
  • Е-Изданието може да предоставя обобщена информация за своите клиенти и потребители на спонсориращи е-вестника организации и за социологически цели.
  • Потребителите и клиентите на  Е-Изданието  дават съгласие, че Е-Изданието може да има достъп до лични данни, включително и до съдържанието на съобщенията, за технически цели при изпълнение на задълженията си по предоставяне на своите услуги.

                  
ПРАВО НО ОТГОВОР  не поема отговорност да контролира съдържанието на обявите. Моля, проявайте необходимото внимание при използването на публикуваната информация.
Правила за работа в  ПРАВО НА ОТГОВОР

ПРАВО НА ОТГОВОР има за цел да публикува изчерпателна и достоверна информация за актуални въпроси и проблеми свързани със защитата на потребителите и техните права и интереси.

Издателят на ПРАВО НА ОТГОВОР не участва в планирането и определянето на съдържанието. Съдържанието на е-вестника се определя от Редакционния екип на Е-Изданието.

Всички публикувани в е-вестника новини задължително са безпристрастни, основаващи се на проверена поне от два независими източника фактология и не могат да съдържат коментари и определения.

Анализите, авторските мнения и позиции по актуални теми се публикуват в рубриките „Тема”, и „Анализи”.

ПРАВО НА ОТГОВОР уважава правото на свобода на изразяване, на достъп до информация, на защита на личното достойнство и неприкосновеност на личния живот, правото на безопасност и сигурност, както и правото на обществото да получава и разпространява достоверна информация.

Публикуваните под новините свободни коментари на читатели не подлежат на никаква цензура освен в случаите, в които съдържат нецензурни думи, призовават към расизъм или насилие.

Редакторите и уеб-администраторите следва да пазят грижливо тази територия и да не нарушават доверието в е-вестника като място за свободна размяна на мнения.

ПРАВО НА ОТГОВОР e територия за свободни коментари и интернет общуване по проблеми в областта на информирането  за правата на потребителите и защитата на техните интереси, състоянието на пазара на стоки и услуги в страната,  както и въпросите за  качеството на продуктите, предлагани на потребителите.

Публикуваната информация в  ПРАВО НА ОТГОВОР задължително се проверява поне от два независими източника. В изданието не се публикува анонимна информация, получена без ясен източник.

В ПРАВО НА ОТГОВОР се публикува всяко право на отговор. Коментарите на правото на отговор на засегната страна от страна на редакторите не са препоръчителни.

В  ПРАВО НА ОТГОВОР не се публикува информация, която подбужда към расизъм, омраза или насилие, или която насърчава дискриминация под каквато и да е било форма.

В ПРАВО НА ОТГОВОР задължително се пише с уважение към етническата и религиозната принадлежност на хората, техните физически или умствени увреждания, различна сексуална ориентация и др. Задължително се спазва личната неприкосновеност.

В ПРАВО НА ОТГОВОР редакторите и журналистите се грижат за своята независимост и безпристрастност като не позволяват да бъдат подкупвани, да получават неоправдано скъпи подаръци, да бъдат манипулирани и заблуждавани. 

При публикуване на критичен материал, винаги се спазва презумпцията за невиност. Задължително е да се търси мнението на всички засегнати страни, което да се отразява достоверно и безпристрастно. 

В ПРАВО НА ОТГОВОР редакторите и журналистите нямат право да злоупотребяват или да търгуват с вътрешна информация за портала, както и с информация, която са придобили в рамките на изпълнението на професионалните си задължения.

В ПРАВО НА ОТГОВОР се поддържат изцяло професионални отношения с източниците на информация. Те не се подкупват, не се цитират, ако са поискали анонимност, изрично се спазва желанието им за непубликуване на дадена информация, снимка и т. н. Записи от разговори с източници се пазят задължително до 3 месеца.

Всички редактори и журналисти  спазват задължително принципите залегнали в Етичния кодекс на българските медии ( www.mediaethics-bg.org).

Външните автори на е-вестника спазват същите правила за работа, както и журналистите и редакторите, които работят постоянно в е –вестника. 

В ПРАВО НА ОТГОВОР редакторите и журналистите могат да приемат публични изяви в други медии по време на конференции, обучения и др. като внимателно преценяват рисковете и ползите за авторитета на е-вестника и доверието в него. В случаите, в които изказват лично мнение и не искат да ангажират името на е-вестника с него, редакторите и журналистите изрично подчертават това.

В ПРАВО НА ОТГОВОР е препоръчително редакторите и журналистите да не приемат награди, които не се присъждат от професионални организации, и които нямат нужния авторитет и обществено признание.  

http://www.pravonaotgovor.com/obshti-uslovia.html